Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Het nieuws van den dag 30-05-1900

Kanalisatie van Westerwolde

Zaterdag 26 Mei 1s te Wedde de Algemeene Vergadering gehouden der Vereeniging tot bevordering der kanalisatie van Westerwolde, onder voorzitterschap van den Heer B. L. Tfjdens.
Aanwezig waren ruim 40 leden.

De Voorzitter stelde de leden in de gelegenheid kennis te nemen van twee kaarten, vervaardigd door den Heer J. H. van Elzelingen, hoofd-ingenieur van den Provincialen Waterstaat, die reeds zooveel voor Westerwolde en de plannen heeft gedaan en aan wien in de vergadering een woord van hulde en hartelijken dank werd gebracht.
Ook de Rijks-hoofdingenieur, de Heer E. W. Esscher, werd niet vergeten.

De Heer F. H. Boels, penningmeester,deelde mede, dat de uitgaven hadden bedragen f 385,32½, de inkomsten f 674,38 zoodat het saldo bedraagt f 289,05½.

Blijkens het jaarverslag was van eenige kanten aangedrongen op kleine wijzigingen in de plannen.
Zoo bijvoorbeeld wilde men te Nieuweschans gaarne het kanaal dicht bij die plaats hebben;
te Terapel wenschte men niet met eene bocht om den Vosseberg te gaan.
Het Bestuur meende, dat het moeilijk gaat aan alle wenschen tegemoet te komen, waarmee zich de vergadering vereenigde.

Het Bestuur dacht er over hoe men het best zou komen tot teruggaaf van een deel van het waarborgfonds, doch wist er geen weg mee.
De vergadering evenmin.

Ten slotte bracht het verslag hulde aan Gedeputeerde en Provinciale Staten voor hetgeen zij deden voor Westerwolde.

De vragen en voorstellen brachten weinig belangrijks.
De Voorzitter had gedacht,door bemiddeling van een vriend nog eene mededeeling te ontvangen van den Minister van Waterstaat, doch het bericht was uitgebleven.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer