Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Korte artikelen uit diverse kranten

Groninger courant 12-03-1852

Woning in asch gelegd

Den 7den Maart 1.1., onder de morgen-godsdienstoefening, ontstond er brand in de behuizing van A. Tempel, op de Barlage, onder de gemeente Onstwedde behoorende, welke zoo hevig was, dat in weinige uren de geheele woning in asch werd gelegd.

Eene nog al aanzienlijke hoeveelheid ongedorschen rogge en boekweitstroois verbrand, de levende have en overige inboedel echter grootendeels gered.

Met zekerheid kan men de oorzaak van den brand niet opgeven, de inboedel was niet verwaarborgd, de woning was in de plaatselijke brandwaarborg-maatschappij verzekerd.


Rotterdamsche courant 17-07-1854

Windmolen bijna geheel afgebrand

Een dezer dagen is te Onstwedde een voor weinige jaren gebouwde windmolen bijna geheel afgebrand. Omstreeks 10 mudden gerst, aan den mulder zelven, J. Dijks, toebehoorende en eene aanzienlijke hoeveelheid rogge en boekweit van anderen zijn daarbij verbrand.


Nieuwsblad van het Noorden 26-09-1897

Krasse oudjes

Onstwedde - Dat ook hier nog krasse oudjes zijn, blijkt hier uit, dat n.l. de 82-jarige vrouw van P. Bekkering alhier, 's morgens vroeg veldwaarts gaat om aardappels te rooien en dan nog 's avonds, als haar dagtaak volbracht is, even vroolijk als alle anderen huiswaarts keert.


Nieuwsblad van het Noorden 14-08-1898

Gem. raadsvergadering

STADSKANAAL (O.), 12 Aug. In de heden gehouden gem. raadsvergadering waren 10 van de 13 leden aanwezig.
Op een adres van verschillende ingezetenen van Barlage en Smeerling, om verbetering van den weg aldaar, werd afwijzend beschikt.


Nieuwsblad van het Noorden 06-04-1901

Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Zitting van Donderdag 4 April. Wegens a.s. Goede Vrijdag, werd de gewone zitting op heden gehouden.
Daarin stonden terecht :

Hendrik V., 21 jaar, te Barlage, gemeente Onstwedde, wegens beschadiging van een hek, toebehoorende aan Harm Moorlag, landbouwer te Onstwedde. Eisch f 10 boete of 10 dagen hecht.


Nieuwsblad van het Noorden 27-11-1901

Kantongerecht te Winschoten.

Zitting van Maandag 25 Nov.
Veroordeeld. J. H. te Onstwedde tot f l2 of 4 d, wegens het jagen in gesloten jachttijd.
H. K. te Onstwedde tot f 6 of 2 d, wegens het zich niet gedragen naar de bevelen der politie.

Personeel

Dadelijk gevraagd: Een bekwame Smidsknecht, tegen hoog loon, bij G. J. MUNTINGA, mr. smid, te Onstwedde.


Nieuwsblad van het Noorden 12-12-1901

Onweder

ONSTWEDDE, 11 Dec. Tijdens het onweder, dat hier gisteren kort, doch nog al vrij hevig woedde, sloeg de bliksem bij het gehucht Blekslage in den grond.

Op ongeveer tien meter van die plaats liep op dat oogenblik een jager. Deze bleef ongedeerd, doch een klomp aarde met twee boomen werden tot op eenigen afstand verplaatst.


Nieuwsblad van het Noorden 16-10-1904

Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Zitting van Vrijdag 14 Oct
In deze zitting hadden zich te verantwoorden de navolgende personen:
Aike B., 32 jaar, te Barlage, gem. Onstwedde, wegens het op den 14 Sept. jl. moedwillig mishandelen van Geessina Stratingh vrouw van Geert Bessembinders aldaar, door haar met geweld tegen 't hoofd te slaan.
Eisch f 5 boete of 5 dagen hecht.

Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Zitting van Vrijdag 21 Oct.
Veroordeeld: Aike B., Barlage (Onstwedde), wegens mishandeling tot f 5 of 5 d. h.


Nieuwsblad van het Noorden 21-08-1907

Met paard en wipkar op hol.

ONSTWEDDE. 19 Aug. De zoon van den landbouwer J. Tempel te Barlage had hedenmorgen het ongeluk met paard en wipkar op hol te geraken, waarbij hij van het voertuig werd geslingerd en erg aan het hoofd bloedende bewusteloos werd opgenomen. Per as is hij naar zijne woning vervoerd, waar geneeskundige hulp is ingeroepen. Het paard met een erg gehavende wipkar werd een eindweegs verder opgevangen.

Nieuwsblad van het Noorden 27-01-1912

Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Zitting van Vrijdag 26 Jan.
Veroordeeld: Geert H. 19 jaar, te Vosseberg, gem. Onstwedde, wegens diefstal van een ballastschop, tot f lO boete of 20 dagen hecht.


Biogoblin
4 september 1913

Nieuwsblad van het Noorden 07-03-1914

Staatcourant

St.ct 56 bevat de statuten van: 'Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie' van werkgevers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf, te Kiel-Windeweer, gemeente Hoogezand en van de Landbouwvereeniging Barlage en Omstreken, te Barlage, gem. Onstwedde


Nieuwsblad van het Noorden 05-07-1915

Bij het baden verdronken.

ONSTWEDDE, 5 Juli. De militair A. H. Wubs van Barlage, in Assen in garnizoen, is gisteren bij het baden, in het Westwoldschekanaal verdronken.


Nieuwsblad van het Noorden 17-01-1919

Publiek verkocht

ONSTWEDDE, 16 Jan. Heden werd ten overstaan van den heer notaris Van Ingen publiek verkocht, ten verzoeke van G. G. Hazelhoff te Onstwedderholte: eene behuizing met 3.75.05 H.A. land; kooper B. Walters te Odoornerveen voor f 5.600.

Ten overstaan van denzelfden notaris, ten verzoeke van H. J. Wessels te Onstwedde: ongeveer 2 H.A. bouwland; kooper J. Tempel te Blekslage voor f 2.500.


Nieuwsblad van het Noorden 11-09-1924

WATERSCHAP 'WESTERWOLDE'

Verschillende adressen met diverse verzoeken werden om advies in handen gesteld van den ingenieur. Overeenkomstig het advies van den ingenieur op een adres van F. Volders te Onstwedder-Barlage over slechte afwatering werd besloten een afwateringssloot te graven, waarvan pandplichtigen aanzegging zullen ontvangen.


Nieuwsblad van het Noorden 29-06-1928

Waterschap Westerwolde

Bij de behandeling van een adres van Jans Kone, Blekslage, houdende verzoek om een betere afwatering werd door den Ingenieur meegedeeld, dat aan de aanzeggingen tot het graven van slooten door onderhoudsplichtigen reeds gevolg is gegeven, zoodat het verzoek voor kennisgeving wordt aangenomen.


Nieuwsblad van het Noorden 02-10-1929

Landbouwvereeniging 'Onstwedder Mussel II'

Handelsregister: Landbouwvereeniging 'Onstwedder Mussel II', Onstwedde, Mussel. De vereeniging is omgezet in eene coöp. vereeniging, onder den handelsnaam: Coöp landbouwvereeniging 'Onstwedder Mussel II' G. A.
Het bestuur bestaat uit: Voorz.: J. Plaggenborg, Mussel; Secr.: J. E. Tuin, Musselkanaal; Penningm.: A. Brinks, Mussel; Bestuurslid: H. Haan, Vosseberg (O.). (Statuten: Ned. Staatscrt. van 28-8-29. No. 167).


De Tijd 05-03-1931

Branden

Te Onstwedde.
Te Vosseberg, gemeente Onstwedde, is de behuizing der familie Vennema geheel afgebrand.
Verzekering dekt de schade.


Nieuwsblad van het Noorden 23-10-1936

Afloop van verkoop en aanbesteding

ONSTWEDDE, 22 Oct. Heden werd alhier aanbesteding gehouden voor het bouwen van een arbeidersbehuizing voor rekening van den heer F. D. Boels te Vosseberg (O.).
Laagste inschrijver G. Haan te Onstwedde voor f 1.859. Gunning in beraad.


Nieuwsblad van het Noorden 12-08-1937

Onderhandsche verkoping

Onstwedde 11 Aug. De heer H. Veenhuis te Smeerling (O.) heeft zijn behuizing met 6½ H.A. land gelegen te Blekslage (O.) onderhands verkocht aan den heer W. Folkerts te Mussel.


Nieuwsblad van het Noorden 21-08-1937

Benoeming

STADSKANAAL, 20 Aug. Tot controleur der Werkverschaffing en Steunverleening in de gemeente Onstwedde is benoemd de heer E. Staal te Blekslage (Onstwedde).


Nieuwsblad van het Noorden 17-07-1939

De Fokveedag te Stadskanaal

Hengstveulens:

11 Senorus V. Waldherr eig. J. Tempel, Blekslage;


Agrarisch nieuwsblad 04-05-1940

Verpachting

ONSTWEDDE. Ten overstaan van notaris Poelma te Stadskanaal, had ten verzoeke van den heer G. J. Sterenborg, in hotel 'De Vries' te Onstwedde de verpachting plaats van de volgende landerijen voor den tijd van drie jaren:
9. 'Braakkamp' gr. 5.84. ha. geb. door J. Tempel, Blekslage f 300.—.
10. 'Braakkamp' gr. 2.11. ha. geb. door Alb. Wubs, Blakslage f 60.—.


Agrarisch nieuwsblad 17-07-1940

De fokdag te Onstwedde

Stermerriën:
9. Usellie (Weimer), eig. J. Tempel, Blekslage.


Agrarisch nieuwsblad 07-07-1941

De fokdag te Onstwedde

(Van onzen deskundigen medewerker).
Hengstveulens: 8 zwart veulen van Waldherr, eig. J. Tempel Blekslage.
Stermerrien: Aangeboden 22. 22. Uselle (Weimer),eig. J. Tempel, Blekslage.


De Tijd 03-12-1941

Rechtszaken

Haver voor het paard

Voor den economischen rechter te Groningen gtond terecht de 53-jarige landbouwer Hindrik Smith te Blekslage (Onstwedde). Verdachte was in het bezit van een maalinrichting en kreeg daarin haver te vermalen.
Van deze haver hield hij echter hoeveelheden achter en voerde dit aan zijn paarden.
De economische rechter veroordeelde hem tot f 100 boete of een maand hechtenis. De eisch luidde f 2OO of twee maanden.


Drentsch dagblad 21-07-1942

Warmbloedfokkerij.

STADSKANAAL. Alhier werd weer de bekende fokdag van warmbloedpaarden gehouden, waarvan de uitslagen als volgt luidden:
Rubriek 5. Stamboekmerries 3 en 4 j.: 7e pr. Puselle, V. Waldherr, eig. J. Tempel, Blekslage (Onstwedde);


Drentsch dagblad 17-07-1943

Fokdag Stadskanaal

Rubriek 1. merrieveulens: 19e Veulen V Godewin eig. J. Tempel, Blekslage.
Rubriek 6. Stamboekmerries: 10e Puselle V Waldherr eig. J. Tempel, Blekslage (Cnstwedde).


Nieuwsblad van het Noorden 01-07-1949

Examens

Stadskanaal. Afd. H.B.S.-B van het Chr. Lyceum.
Geslaagd: J. Drenth, Tj. Joustra, J. J. Kuipers, Stadskanaal;
O. Kom, Utrecht;
H. Kroezenga en S. H. Steendam, Gasselternijveen;
Fennie Moesker en F. de Vries, Wildervank;
A. Tempel, Blekslage.
Afgewezen 1 cand.


Nieuwsblad van het Noorden 14-07-1949

De Centrale premiekeuring in het Stadspark

(Van onze deskundige medewerker).

Entermerries, le premie: 9. Lasellie, V. Harro, eig. J. Tempel, Blekslage.


Nieuwsblad van het Noorden 30-06-1952

Fokdag te Onstwedde

Bij de oudere hengstveulens kwamen aan de kop: Tello V. Athos uit een modelmerrie van Jonkheer, eig. J. Tempel te Blekslage.
De entermerries vormden een niet grote maar in doorsnee wel goede groep. Aan de kop Qulea V. Harro, eig. J. Tempel te Blekslage. Is een beste enter met kwaliteit en beste bewegingen.
Modelmerries waren er slechts vier. Eerste werd Kowalda V. Edelknabe eig. N. Sterenborg te Onstwedde. Beste kwaliteits merrie, die in bewegingen iets gewoon is. Dan Lady V. Jonkheer, eig. J. Tempel te Blekslage, mooie merrie, die niet in topconditie was.


Nieuwsblad van het Noorden 10-07-1952

Centrale Merriekeuring Groninger type te Groningen

De merrieveulens

De entermerries voldeden ons bij de monstering beter dan ze later opgesteld in de grote ring deden. De jury slaagde er niet in een uniforme kopgroep te krijgen. Het zat er niet in. Individueel waren er beste dieren.

Dan Qulea V. Harro, eig. J. Tempel, Blekslage, zwaar mooi type.


Nieuwsblad van het Noorden 14-08-1952

Provinciale Vereniging ter Bevordering der Paardenfokkerij

ONSTWEDDE. Gisteren zijn te Onstwedde de locale keuringen voortgezet vanwege de Provinciale Vereniging ter Bevordering der Paardenfokkerij in Groningen.
In het stamboek is opgenomen een merrieveulen van H. Ids te Onstwedde.
Een premie ontving verder een veulen van G. Ids, terwijl een tweede premie werd toegekend aan een veulen van A. Wolfs te Onstwedde en E. Bruggers, eveneens te Onstwedde.
Een hengstveulen van de heer J. Tempel te Blekslage ontving een premie evenals de veulens van A. de Jong, Wedde, H. Ids en H. H. Tunteler te Onstwedde.


Nieuwsblad van het Noorden 15-06-1954

Locale keuringen van warmbloedpaarden in provincie Groningen

Vlagtwedde

Te Vlagtwedde was een zeer grote keuring. Ook hier was de regen spelbreker. Om enige beschutting te hebben zocht de jury bescherming in de Gado-garage en gebruikte de oprit als monsterbaan met alle nadelen van kortheid en gladheid.

Aan de kop van de hengstveulens kwam hier Ytos, V. Harro, eig. J. Tempel, Blekslage, best hengstveulen, zwaar breed en diep.


Nieuwsblad van het Noorden 18-06-1959

AGIO

Nieuwsblad van het Noorden 24-05-1960

Stamboekkeuringen Groningen

Onstwedde was een plaats van betekenis; aantrekkelijke stermerries.
Filea, V. Protector, eig. W. Tempel, Blekslage, is een goed gevormd paard, dat zich bijzonder goed stelde en dicht de grens van model naderde.


Nieuwsblad van het Noorden 20-12-1960

Auto reed in sloot

Op de weg tussen Blekslage en Mussel slipte gistermiddag de autorijder E.V. uit Musselkanaal.
Een boompje werd omver gereden, waarna de auto op de kop in de bermsloot terecht kwam.
V. bleef ongedeerd. De auto werd zwaar beschadigd.


Nieuwsblad van het Noorden 03-10-1961

Examens

Arnhem. Geslaagd voor het examen adjunct-commies van s rijks belastingen de heer M. Groeneveld uit Veendam en de heer P E. Orsel uit Wildervank.
Mej. M. Holtjer uit Blekslage (gem. Onstwedde) slaagde eveneens voor dit examen.


Nieuwsblad van het Noorden 29-06-1968

Ongeluk

Een personenauto bestuurd door H. G. uit Leer (Duitsland) slipte in een bocht op de Vosseberg in Mussel. Hij raakte de macht over het stuur kwijt, botste tegen een boom en belandde vervolgens in een sloot. De auto werd totaal vernield. G. raakte licht gewond.


De Telegraaf 07-10-1972

Te koop

Enige solide en rustiek gelegen boerderijtjes te Mussel, koopprijs f 32.500. Te Onstwedde, koopprijs f 42.500. Te Blekslage (Westerwolde), koopprijs f 42.500.
Makelaarskantoor J. Schiphuis. mak. in og. lid NMB. Technicumstraat 1, Musselkanaal 059941-2804.


De Telegraaf 11-06-1977

Onroerend goed te koop aangeboden

ONSTWEDDE, 2e Achterholterweg no. 1. Goed onderhouden, geheel vrijstaand boerderijtje met 75 are land. Vraagprijs f 125.000.
Blekslage (Westerwolde). Geheel vrijstaande, kleine boerderij. Zeer goed onderhouden. Geschikt zowel voor recreatie als permanente bewoning. Vraagprijs f 115.000.
Makelaarskantoor J. Schiphuis B.V., Technicumstraat 1, Musselkanaal. Telef. 05994-2804.

De Telegraaf 30-07-1977

Onroerend goed te koop aangeboden

JIPSINGBOERTANGE, luxueus klein landhuis, staande aan de rand van de Staatsbossen. Voorzien o.m. van open haard, plavuizenvloeren, balken plafonds, gekleurd sanitair, centr. verw. etc. Geschikt zowel voor recreatie- als permanente bewoning. Vraagprijs f 150.000.
Blekslage, nabij Onstwedde, rustiek gelegen kleine boerderij. Geschikt voor zowel recreatie- als permanente bewoning. Zeer goed onderhouden. Vraagprijs f 100.000.
Ter-Apel. Eenvoudige goed onderhouden semi-bungalow met garage. Opp. grond 1.900 m2. Gelegen dicht nabij de bossen. Koopprijs f 125.000.
Sellingen, bungalowpark 'Barkhoorn'. Enige zeer mooi gesitueerde recreatiebungalows. Zeer gerieflijk ingericht. Koopprijzen f 145.000 en f 150.000.
Te bevragen bij Makelaarskantoor J. Schiphuis b.v., Technicumstraat 1, Musselkanaal. Telef. 05994-2804.


Nieuwsblad van het Noorden 12-12-1981

Faillissementen

Ferdinand Horlings te Onstwedde, Blekslage 2, met aanstelling van mr. J. G. Teerling te Musselkanaal als curator.


Nieuwsblad van het Noorden 15-01-1983

Opgeheven faillissement

Wegens gebrek aan actief werden opgeheven de faillissementen van:
Ferdinand Herlingen, wonende Blekslage 2 te Onstwedde, uitgesproken bij vonnis dezer rechtbank d.d. 11 december 1981, curator mr. J. G. Teerling te Musselkanaal.


Nieuwsblad van het Noorden, 02-07-1999

Advertentie

THEETUIN Hof v. Blekslage met open tuin en een kl. kwekerij v. bijzondere vaste planten. Open do. t.m. zond. v.a. 11 uur.
Blekslageweg 2 Onstwedde.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer